Branding

FOODIT TOKYO 2017 / Branding

///CLIENT///
TORETA Inc. / Producer:Michio Den(TORETA Inc.) / Event Direction:Masato Hata(KAKERU) / Design Direction:Kei Kawakami(asobigraphic Ltd.)

///Movie///
Direction:Shinichi Saeki(WOW Inc.)/Motion Design:Shigeru Makino/Music:Yuri Miyaychi

///WEBSITE///
Design:kei kawakami(asobigraphic Ltd.) / HTML Cording:Kiyokazu Ohno / Site Develop:Wataru Sumita(3dal co.,Ltd.)


http://foodit.tokyo